Home > Projects > ក្រុមការងារការពារសិទ្ធិកុមារ
child protection overview

សកម្មភាពការងារផ្នែកការពារសិទ្ធិកុមារធ្វើការនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីជួយដល់កុមារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ សកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការអប់រំនិងវិធានការការពារខ្លួន ការស្តានីតិសម្បទា និងការឧត្ថម្ភជន
រងគ្រោះនិងផ្តល់ជម្រកសុវត្ថិភាពដល់កុមារងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះ។